Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Dit spreken we af

De Sprenge-Vaassen wil een plek zijn waar het kind zich veilig voelt om te leren en zich te ontwikkelen. Een aantal regels zorgt dan voor duidelijkheid, zodat kinderen zich op hun gemak voelen. Daarvoor is het belangrijk dat de regels in de klas, op de gang en op het plein voor alle kinderen en ouders hetzelfde zijn. Wij gebruiken daarvoor de afspraken en de aanpak van de Kanjertraining: de “Kanjerafspraken”. Wanneer er problemen zijn tussen kinderen onderling, hanteren we de afspraak dat de ruzie wordt uitgepraat en opgelost. In eerste instantie, zeker in de bovenbouw, leggen we de verantwoording hiervan bij de kinderen. Als het onderling niet lukt, krijgt de leerkracht hierin een rol.

Schoolbeleid gedrag

Kort gezegd hanteren wij het volgende beleid: “Ik blij, jij blij, juf blij, ouders blij”. Dat betekent dat we alle gedrag goedvinden, waarvan je zelf blij wordt, waar de ander blij van wordt en waar de leerkracht en ouders trots op zijn. Al het andere gedrag, dus waar minimaal een van de partijen niet blij van wordt, keuren we af.

Anti - pestprotocol

De Sprenge-Vaassen streeft naar een veilige sfeer, waarin samenwerken en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Hoezeer wij daar met zijn allen ook ons best voor doen, het komt helaas voor dat kinderen toch gepest worden. Wanneer wij pestgedrag constateren, nemen wij zo snel mogelijk adequate maatregelen. Pestgedrag wordt bij ons op school niet getolereerd! Signaleer je als ouder pestgedrag of heb je een vermoeden daarvan? Graag melden bij de leerkracht of directeur, dan gaan we er samen mee aan de slag.

Anti-pestprotocol:

 • Wat verstaan wij onder pesten?
Het is belangrijk te weten dat wij onderscheid maken tussen pesten en plagen.
Plagen is een vorm van onbezonnen incidenteel pesten en/of spontaan negatief gedrag. 
M.a.w. het is een onschuldige eenmalige activiteit, waarbij humor een rol kan spelen.
Wanneer een kind echter gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continu het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij/zij ook doet, het is nooit goed. Pesterijen worden uitgevoerd door een pestkop, een groepje pesters of één pester met toekijkers.
 • Verantwoordelijkheid. 
Door acceptatie van het Anti-pestprotocol verplichten wij ons als school, kinderen en groepsleerkrachten samen met de ouders, stelling te nemen tegen pesten.
Pesten wordt op onze school NIET getolereerd.
 • Beleid.
De leerkrachten hebben een voorbeeldfunctie en dienen de kinderen met respect te behandelen. Alleen zó ontstaat er een vertrouwensrelatie. De leerkracht maakt "pesten" of "gepest worden" bespreekbaar in de groep.
Van de ouders wordt verwacht dat zij de basis leggen voor het leren respecteren van elkaar. Ook wordt van de ouders verwacht dat zij:
 1. een voorbeeldrol in gedrag vervullen;
 2. attent zijn op signalen die hun kind geeft (pest of gepest worden);
 3. de leerkracht tijdig informeren als er sprake is van pesten;
 4. actief mee willen werken om een einde aan het pesten te maken
 5. op de hoogte zijn van de kanjeraanpak en kanjerafspraken

Binnen onze school nemen we de volgende Kanjerafspraken in acht:

 1. We vertrouwen elkaar
 2. Niemand speelt de baas
 3. Niemand lacht uit
 4. Niemand doet zielig
 5. We helpen elkaar

Wij zorgen ervoor dat de regels toegepast worden door:

 1. voldoende toezicht tijdens de pauzes; 
 2. verspreiden van de pleinwachten, die alert zijn op signalen;
 3. adequaat reageren van leerkrachten op datgene wat kinderen vertellen; 
 4. kinderen regelmatig in wisselende groepen laten werken en spelen om zo de onderlinge contacten te verstevigen, zodat er meer een "wij-gevoel" ontstaat;
 5. wekelijks aandacht schenken aan sociale vaardigheden middels Kanjertraining zoals:
 • acceptatie van verschillen;
 • leren omgaan met gevoelens van anderen en van je zelf;
 • inlevingsvermogen;
 • positieve benadering;
 • conflicten leren hanteren.

Verder is er scholing van leerkrachten in Kanjertraining en organiseren we Kanjerouderavonden voor ouders

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.