Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Met deze vakken

Lezen

Bij de kleuters begint het lezen, aanvankelijk lezen genoemd. De kleuters gebruiken diverse materialen en werkjes uit de methode veilig leren lezen, de leesmethode die ook in groep 3 wordt gebruikt. Kleuters komen regelmatig in aanraking met taal en lezen, bijvoorbeeld in de vorm van voorlezen, vertellen, rijmspelletjes, lotto’s en letterherkenning.

In de groepen 4 t/m 8 zijn de kinderen op verschillende wijzen met lezen bezig. Naast het voortgezet technisch lezen gaan de kinderen ook begrijpend- en studerend lezen. Zij leren een tekst via een vast stappenplan te analyseren.

Deze stappen passen de kinderen uiteindelijk ook toe bij andere onderdelen van het schoolprogramma, zoals bij Wijzer! of bij het maken van een werkstuk.

De zwakke lezers ondersteunen we met individueel lezen, koorlezen of RALFI-lezen. Tijdens deze zeer intensieve leesvorm lezen kinderen zelfgekozen –moeilijke! - teksten.

Taal

Een goede taalontwikkeling is een voorwaarde om ook andere vakken zoals rekenen, wereldoriëntatie e.d. goed te kunnen begrijpen. In het taalonderwijs wordt aandacht besteed aan mondeling- en schriftelijk taalgebruik, spelling, stellen en woordenschat. Voor alle groepen en niveaus gebruiken we daarbij computerprogramma’s. In de hogere groepen wordt dit uitgebreid met de werkwoordspelling. Daarnaast houden de kinderen regelmatig kringgesprekken, lezen ze voor, houden spreek- boeken-, kranten- en gedichtenbeurten en geven mondelinge en schriftelijke presentaties.

Schrijven

Schrijven is onlosmakelijk met lezen verbonden. De (fijne) motoriek en de ontwikkeling van het schrijven wordt gestimuleerd met motorische en creatieve werkjes.

Op school leren we de kinderen blokschrift.

In groep 7 en 8 ligt het accent steeds meer op het ontwikkelen van een eigen handschrift, dat vlot, leesbaar en netjes moet zijn.

Na schooltijd is er mogelijkheid om een typecursus te volgen.

Rekenen

Bij de kleuters rekenen de kinderen met diverse materialen en wordt het rekenen in de context van alledag geplaatst. Vanaf groep 3 leren we de kinderen heel gestructureerd de traditionele rekenvaardigheden, met de leerlijnen uit de methode als leidraad. Er is veel aandacht voor automatiseren en memoriseren, onder elkaar optellen, aftrekken en vermenigvuldigen en staartdelingen. Kinderen kunnen altijd op deze basis –die veel onderhoud vergt en dagelijkse herhaling vraagt- terugvallen! Als de basisvaardigheden beheerst worden, komt er meer ruimte voor het zelf oplossingen zoeken voor rekenproblemen en eigen rekenstrategieën

Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur.

We willen de kinderen kennis laten maken met verschillende “wereldse” onderwerpen. Eerst dicht bij huis en op latere leeftijd willen we “over de grenzen” kijken, van de supermarkt in het dorp naar de markt van Algiers. We maken hierbij gebruik van de methode “Wijzer!” (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en school-tv. Ook het zelfstandig opzoeken van informatie voor werkstukken en spreekbeurten, wordt veelal in relatie gebracht met onderwerpen die een link hebben naar aardrijkskunde, geschiedenis, natuur (of burgerschap en techniek). De informatie kan worden opgezocht in boeken, maar ook via internet.

Verkeer

Wij maken gebruik van de methode en materialen van het 3VO en ANWB. Voor uitstapjes dicht bij huis gaan wij zoveel mogelijk op de fiets en halen daarmee de praktijk van het verkeer binnen ons onderwijs.

Engels

Vanaf groep 1 wordt incidenteel Engels aangeboden, wat uitbreidt tot een wekelijkse les in groep 7 en 8. Er is veel aandacht voor uitspraak en luistervaardigheden. Verder wordt er ook gezongen in het Engels.

CKTS (Cultuur, Kunst, Techniek en Sport))

Vanaf dit schooljaar hebben we CKTS op de vrijdagmiddag. Alle kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen in een circuitvorm -in blokken van meerdere weken- een atelier aangeboden. Er zijn verschillende ateliers mogelijk zoals o.a.: drama, muziek, beeldend 2d, beeldend 3d, naaldvakken/handwerken, kunstgeschiedenis, multimedia, creatief taalgebruik, techniek en sport.

Rondom de lesthema’s, maar ook tijdens de Kinderboekenweek, Sint, en Kerst wordt er regelmatig geknutseld. In de culturele week gaan we met de hele school een musical instuderen en uitvoeren. We eindigen het schooljaar met een cultureel festival.

Techniek

Tijdens technieklessen bedenken de kinderen een oplossing voor een technisch probleem, ze voeren hun ontwerp uit en bekijken of hun ontwerp voldoet (ontwerpen en maken). Verder onderzoeken kinderen spullen uit hun eigen leefwereld. Ze kijken naar de vorm, naar het materiaal en onderzoeken de werking. (gebruiken en analyseren). Hiernaast doen kinderen ervaring op met verschillende materialen en gereedschappen.

Techniek is een onderdeel van het CKTS-circuit. Hiernaast doet de bovenbouw mee aan het techniekplatform gemeente Epe.

Kanjertraining

De Kanjertraining in het kort:

Bij de Kanjertraining gaat het om meerdere zaken. Om te beginnen leren we kinderen dat er verschillend gedrag is en we leren hen dat gedrag te herkennen en benoemen. Vervolgens maken we kinderen bewust van hun eigen gedrag en leren hen dat het mogelijk is eigen gedrag te veranderen.

Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.

De Kanjertraining maakt gedrag voor kinderen zichtbaar door verschillende kleuren petten:

Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen. Het doel van de Kanjertraining is duidelijk niet om van alle kinderen hele brave kinderen te maken maar wel om ze te leren op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden.

Door inzet van de Kanjertraining bereiken wij de volgende doelen:

 • Kinderen durven zichzelf te zijn.
 • Kinderen voelen zich veilig.
 • Kinderen voelen zich bij elkaar betrokken.
 • Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
 • Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
 • Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen.
 • Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding.
 • De leerkracht wordt gerespecteerd.
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

Op De Sprenge-Vaassen gaan wij met elkaar om op basis van wederzijds respect. In deze cultuur gaat het om het respect voor jezelf, voor de ander en voor “het andere”. Dat betekent dat je als kind niet alleen respect hebt voor je ouders, maar ook voor de mensen om je heen, zoals je broer en zus, je vrienden, klasgenoten leerkrachten e.d.

Met “het andere” wordt bedoeld het leven zoals het zich voordoet. Je hebt respect voor mensen en meningen die anders zijn dan die van jezelf, voor dieren, planten en zelfs dingen. In de cultuur van wederzijds respect zijn mensen blij als het goed met hen gaat.

Alle leerkrachten gaan schooljaar 2018-2019 de Kanjeropleiding volgen. De ouders nemen we mee in de Kanjeraanpak tijdens een ouderavond.

Door het inzetten van de Kanjertraining voldoet De Sprenge-Vaassen aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie.

Burgerschap

De Sprenge-Vaassen vindt het belangrijk dat kinderen het vermogen en de bereidheid ontwikkelen om deel uit te maken van een gemeenschap en dat ze ook daadwerkelijk een actieve bijdrage aan die gemeenschap gaan leveren.

Scholen hebben burgerschap en bevorderen van sociale integratie allemaal op het programma staan. Aanleiding hiervoor zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de afgelopen decennia. De eerste is individualisering, waardoor de betrokkenheid op elkaar en op de maatschappij is afgenomen. De tweede is de omvangrijke allochtone populatie, die minder bekend is met de burgerschapstraditie. Door burgerschap een prominente plaats in het onderwijs te geven, hoopt de overheid te bereiken dat individuen, die afkomstig zijn uit de meest uiteenlopende tradities, een gemeenschappelijk perspectief krijgen op de bijdrage die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren. Door ‘sociale integratie’ op de onderwijsagenda te zetten, moeten kinderen bekend zijn met en betrokken zijn bij uitingen van de Nederlandse cultuur, en bovendien kunnen deelnemen aan de maatschappij en haar instituties.

Onze doelen:

 • ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (tezamen: de persoonlijkheid);
 • het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
 • een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen.

Uitgangspunt bij deze doelen is het actief te zoeken naar en het stimuleren van het potentieel van kinderen. Wij geven burgerschap vorm binnen de Kanjertraining, de lessen HVO en GVO (vrijwillig) en (vooral!) de alledaagse praktijk.

Presenteren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren hoe zij zichzelf of een werkstuk o.i.d. leren presenteren. Daarvoor hebben we diverse (spreek)beurten. Van deze presentaties leren kinderen erg veel, zowel inhoudelijk als op het gebied van zelfvertrouwen!

Geestelijke stromingen

Op De Sprenge-Vaassen besteden we binnen de thema’s van Wijzer! aandacht aan de verschillende geestelijke stromingen. We gebruiken feestdagen, actualiteiten en vragen die leven bij kinderen om hierin les te geven. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen HVO of GVO. Ouders van de kinderen kunnen ieder jaar opnieuw kiezen of hun kind of HVO of GVO gaat volgen.

Lichamelijke opvoeding en gym

De dagelijkse lessen van groep 1 en 2 worden verzorgd door de eigen leerkracht. Bij mooi weer is dit meestal buiten, bij minder mooi weer in ons speellokaal. Dit speellokaal is ingericht met materiaal dat speciaal is ontwikkeld voor kleuters.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een gymles van een vakleerkracht. Groep 5 en 6 gaat ook schoolzwemmen.

Dit schooljaar zetten we ook kickfit in voor een aantal groepen, dan gaat het om het verhogen van de weerbaarheid en vitaliteit.

ICT

Computers en digitale schoolborden kunnen de leerkracht niet vervangen, maar zijn een belangrijk hulpmiddel bij het onderwijs. De computers voor de kinderen staan in alle lokalen en in de gangen kunnen kinderen gebruik maken van laptops. We gebruiken ze o.a. bij het aanleren en verwerken van leerstof, bij het maken en presenteren van werkstukken en voor het opzoeken van informatie.

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.