Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Zo is het georganiseerd

Onze school is onderverdeeld in een onderbouwgroep (groep 1-2-3), en drie bovenbouwgroepen (groep 5, groep 6-7 en groep 7-8). In het totaal zijn er 4 groepen. Helaas is er geen groep 4.

Groepsgrootte

Onze groepsgrootte varieert van 12 tot 20 kinderen per groep. Deze kleinschaligheid heeft als grote voordeel dat er voldoende tijd en ruimte is voor ieder kind, ook in combi-groepen! 

Onderbouw

In het onderwijs aan jonge kinderen wordt de basis gelegd die kinderen nodig hebben om deel te kunnen nemen aan ontwikkelings- en leerprocessen. Deze basis vormt het fundament voor de verdere ontplooiing van de diverse ontwikkelingsgebieden. Vanuit spelactiviteiten, waar we ons in het begin voornamelijk op richten, doen de kinderen ervaringen, vaardigheden en kennis op die aansluiten bij hun persoonlijke ontwikkelingsniveau en bijdragen aan hun ontwikkeling. In de loop van de kleuterperiode komen, naast de spelactiviteiten, steeds vaker leeractiviteiten aan bod. Wij besteden aandacht aan motorische ontwikkeling, mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid en -gecijferdheid, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderen krijgen van het begin af aan de kans zelf te kiezen en zo deels zelf richting te geven aan hun ontwikkeling. Bij jonge kinderen beginnen we al met vormen van zelfstandig werken. Ze leren eigen keuzes maken en kritisch naar zichzelf kijken. De rol van de leerkrachten is hierbij erg belangrijk. Zij selecteren de activiteiten, bieden de gekozen activiteit aan en begeleiden de kinderen bij de uitvoering.

Wanneer de kinderen buiten zijn, kunnen ze vrij spelen met het buitenmateriaal. Bij slecht weer maken ze gebruik van het speellokaal. Minimaal één keer per week staat gymnastiek op het rooster. Bewegingsonderdelen als klimmen en klauteren, gooien, vangen, balanceren en springen komen aan de orde.

Doorstroom naar groep 3

De leerlingtelling vindt plaats op 1 oktober. Lange tijd werd die datum als grens aangehouden om een kind ‘eerstegroeper’ of ‘nuldegroeper’ te noemen. Als een kind voor 1 oktober 4 jaar werd, was hij of zij meteen ‘eerstegroeper’. Als de verjaardag na 1 oktober viel, kwam dit kind binnen als ‘nuldegroeper’ en telde pas het jaar erop mee.

Een kind die 2 oktober 4 jaar werd, zat dus bijna 3 jaar in de onderbouw.

Deze regelgeving is inmiddels veranderd. Volgens de wet moet een kind binnen 8 jaar de basisschoolperiode doorlopen, behalve als er een goede reden is om te verlengen. Enkel de geboortedatum is geen reden om te verlengen. Bij het besluit een kleuter door te laten stromen naar groep 3 of juist nog een jaar in groep 2 te laten, kijken we naar het kind.

Inmiddels is het zo dat we geen ‘nuldegroepers’ meer hebben. Alle 4-jarigen stromen in als ‘eerstegroeper’. Aan het eind van het schooljaar gaan we kijken naar het kind en besluiten we in overleg met de ouders op grond van de ontwikkeling van het kind of het kind in groep 1 blijft of doorgaat naar groep 2. De kalenderleeftijd is daarin dus niet bepalend.

Middenbouw

In de middenbouw (groep 3, 4 en 5) ligt het accent op het aanleren, automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden. De kinderen leren lezen, schrijven en starten met rekenen. Het zelfstandig werken, zoals in de onderbouw aangeboden, wordt voortgezet en uitgebreid. De kinderen krijgen verplichte dagtaken die ze zelf mogen inplannen. De rol van de leerkracht is hierbij nog groot.

Wereldoriëntatie, techniek, culturele en kunstzinnige vorming krijgen een belangrijkere plaats binnen ons onderwijs. Dit wordt over het algemeen in projectvorm aangeboden.

Bovenbouw

In de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) ligt de nadruk op (aanleren van) zelfstandigheid. In de bovenbouw wordt verwacht dat kinderen hun eigen werk kunnen plannen en kritisch zijn op dat eigen werk.

Naast de basisvakken besteden we tijd en aandacht aan vaardigheden die de kinderen nodig hebben in het voortgezet onderwijs, zoals studievaardigheden, informatieverwerking, presentatietechnieken, werkstukken maken en samenwerken. Met de kinderen bespreken we niet alleen het eindresultaat, maar zeker ook het proces. We leggen een basis voor zelfreflectie en initiatief. Wereldoriëntatie, techniek, culturele en kunstzinnige vorming worden zowel in de methode als in projectvorm aangeboden.

In de bovenbouw wordt Engels aangeboden.


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.