Met elkaar

elke dag

een beetje beter

Maak

kennis met

onze school

Met deze mensen

Het bestuur

Het bevoegd gezag van De Sprenge-Vaassen berust bij het bestuur van stichting Proo. Het bestuur van de Stichting bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de organisatie door regelmatig contact te hebben met directies, (G)MR, ouders en teams. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gegeven onderwijs en de onderwijsresultaten en wordt daarop gecontroleerd en aangesproken door de onderwijsinspectie en de Raad van toezicht.
Op het gebied van personeel, huisvesting en financiën schept het bestuur voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Het bestuur van Stichting Proo heeft ter ondersteuning twee regiodirecteuren en een stafbureau.

De dagelijkse leiding van de school is gemandateerd aan de directeur. Directie en bestuur komen regelmatig bijeen om de gang van zaken en beleidsvragen te bespreken. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en de directie van de school staat beschreven in het directiestatuut.

Het team

Binnen het team is een aantal functies te onderscheiden:

 • de groepsleerkracht vormt het hart van het onderwijs. De groepsleerkracht is in eerste instantie verantwoordelijk voor het lesgeven binnen haar/zijn groep. Vaak deelt zij dit met een collega. Een groep heeft dan les van twee leerkrachten (duopartners). Dit kan het geval zijn als een leerkracht in deeltijd werkt of nog andere taken heeft binnen de school. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders;
 • de intern begeleider coördineert de zorg. Zij is verantwoordelijk voor het leerlingzorgsysteem, het bijhouden van de leerlingdossiers, het adviseren en begeleiden van leerkrachten en het bijhouden van de orthotheek. (een verzameling van materialen bestemd voor het begeleiden van kinderen die speciale hulp nodig hebben). Ook onderhoudt zij de contacten tussen de school en externe instanties, zoals scholen voor voortgezet onderwijs, logopedist, het Kenniscentrum, het samenwerkingsverband, de onderwijsondersteuner, Speciaal Onderwijs, het bovenschools netwerk en externe ondersteuners;
 • de onderwijsassistent is de extra hand in de school. Zij wordt aangestuurd door de intern begeleider en biedt extra ondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben door met hen in kleine groepjes te werken aan onder andere taalontwikkeling, motorische ontwikkeling, ruimtelijke oriëntatie en leesvoorwaarden. De onderwijsassistent kan ook ingezet worden bij de uitvoering van de arrangementen;
 • de ICT-ondersteuner (Informatie en Communicatie Technologie) is verantwoordelijk voor de hardware en software en stimuleert en begeleidt het werken met digitale media voor zowel kinderen als leerkrachten;
 • de administratief medewerkster regelt de administratie van de school;
 • de conciërge is de spin in het web als het gaat om niet-onderwijsinhoudelijke diensten, zoals onderhoud en facilitaire zaken;
 • de vakleerkracht gymnastiek geeft de gymlessen;
 • de directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van alle zaken op schoolniveau, zoals onderwijs, personeel, financiën, huisvesting en communicatie. De directeur is eindverantwoordelijk;
 • de CKV-coördinator: (Culturele & kunstzinnige vorming) coördineert de CKV-activiteiten;
 • de sport-coördinator;
 • MR-lid: afgevaardigde namens het personeel in de medezeggenschapsraad

Binnen het team zijn ook aparte taken, zoals

Tot slot zijn er nog diverse werkgroepen actief binnen de school, zoals bijv. Sinterklaas, sportdag, de bibliotheek, rekenen, geletterdheid. Ouders spelen daar ook een belangrijke rol in.

Stagiaires

Diverse opleidingen doen een beroep op onze school om enkele stagiaires te mogen plaatsen. Wij geven daar graag gehoor aan zodat deze toekomstige collega’s ervaring op kunnen doen. De taken die deze stagiaires opgedragen krijgen, kunnen zowel van hun eigen opleiding als van onze school komen. Stagiaires die een stageplaats zoeken, kunnen zich per mail aanmelden bij de directeur.

De ouders

Ouders zijn van grote betekenis voor de school.

Ouders en leerkrachten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen. Het accent op school ligt op het onderwijs. Het accent thuis ligt op de opvoeding. Een goede samenwerking tussen school en thuis (op beide gebieden) is noodzakelijk om kinderen optimaal te laten functioneren op school. Dit kan worden gestimuleerd door met uw kind over schoolse gebeurtenissen te praten, maar ook door de school regelmatig te bezoeken en/of actief deel te nemen aan de activiteiten binnen de school.

Ouders en hun kind

Er zijn veel momenten waarop ouders en school informatie kunnen uitwisselen:

De informatieavond per klas aan het begin van het schooljaar

De leerkrachten vertellen dan over de gang van zaken in hun groep en de ouders kunnen algemene vragen stellen betreffende de klasorganisatie;

De ouder-(kind)gesprekken.

Een leerkracht heeft (gemiddeld) een uur per jaar de tijd voor oudergesprekken met ouders over hun kind. We gaan dit schooljaar de 10-minutengesprekken vervangen door andere gespreksvormen/momenten.

We willen vooral graag in gesprek met de kinderen over de doelen die zij willen halen en hoe wij daar als volwassenen bij kunnen helpen.

We starten dit schooljaar in ieder geval met een drie-gesprek met kind, ouder(s) en leerkracht.

De open ochtend/inloopochtend

Ouders (en andere belangstellenden) kunnen in de diverse klassen één of meer lessen bijwonen;

Verdere informatiebronnen:

de nieuwsbrief: iedere week komt er per mail de nieuwsbrief, waarin alle actuele zaken beschreven staan;

Parro: de communicatie-app waar alle ouders bij zijn aangesloten;

de website www.desprenge-vaassen.nl  met veel informatie, foto’s en kinderpagina’s;

de onderwijsgids: algemene informatie over het basisonderwijs van het Ministerie van Onderwijs;

het prikbord bij de ingang: Deze memoborden worden gebruikt voor allerlei aankondigingen van lokale organisaties;

Ouderavonden

Ouders en de school

Ouders maken deel uit van de medezeggenschapsraad en zijn lid van de ouderraad. Hiernaast is binnen de school de activiteitencommissie actief en worden er veel hand-en-spandiensten door ouders verricht. Al die ouderhulp van heel veel ouders die lezen, rijden, begeleiden, meefietsen, knutselen, boodschappen doen, handdoeken wassen, schilderen, klussen, versieren, schoonmaken, met koek-en-zopie staan…Ouders zijn dus van grote betekenis voor de school. We doen het samen!

We merken dat het voor werkende ouders lastig is om deze zaken naast hun werk te organiseren. Daar hebben we begrip voor. Toch hopen we op zoveel mogelijk ouderhulp, om al deze activiteiten, die De Sprenge-Vaassen mede maken tot een heel leuke school, te kunnen blijven realiseren. Voor deze activiteiten krijgen jullie bericht via de nieuwsbrief of via Parro.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad binnen iedere school in Nederland, bedoeld om het overleg tussen de verschillende geledingen (in ons geval ouders en teamleden) en het bestuur op gang te brengen en te houden. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Concreet heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheid bij belangrijke bestuursbeslissingen (zoals aanstelling van de directie) en op vaste momenten tijdens de reguliere planning door het schooljaar heen (bv. het vaststellen van de begroting). Bovendien kan de MR het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen op onderwerpen die de MR van belang acht.

De Sprenge-Vaassen, De Sprenge –Emst en Montessorischool Geerstraat vormen een school met drie locaties. In de praktijk zijn deze locaties zo verschillend, dat een gezamenlijke Mr niet praktisch was. De MR is dus opgesplitst in deelraden. Iedere locatie heeft een deelraad met een ouder en een leerkracht.

De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar, het is mogelijk dat zittende leden hun termijn met telkens drie jaar verlengen. Het aftreden van een MR-lid van de oudergeleding wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Geïnteresseerde ouders kunnen zich vervolgens aanmelden. Indien er meerdere kandidaten zijn, worden verkiezingen gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door elke ouder of teamlid worden bijgewoond

Heb je vragen of zorgen, dan kun je altijd bij een van de MR-leden terecht

Ouderraad

Wij vinden het van belang dat er op onze school nog meer gebeurt dan alleen goed onderwijs geven. Met hulp van ouders organiseren we daarom andere activiteiten.

Zo zijn er schoolreisjes, is er een schoolkamp voor groep acht, doen we mee met sportevenementen, voeren we een musical op met de kinderen van groep 8, zorgen we voor een goede bibliotheek, buitenspeeltoestellen, feesten en diverse uitstapjes. Die activiteiten vinden we als team van belang en we weten dat ook ouders en kinderen die activiteiten belangrijk vinden.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen profiteren van al deze 'extra's' hebben de ouders van de kinderen van De Sprenge-Vaassen de ouderraad opgericht.

De ouderraad vraagt aan ouders een bijdrage voor de eerdergenoemde activiteiten.

De ouderbijdrage is dus vrijwillig. Wij gaan er wel van uit dat ouders die kiezen voor De Sprenge-Vaassen, ook kiezen voor deze extra activiteiten en eraan willen bijdragen.

De hoogte van de ouderbijdrage is € 45,00 en wordt geïnd door de penningmeester.

De ouderraad heeft ieder jaar weer een flinke puzzel om al die activiteiten te bekostigen. Nu de school kleiner wordt zal de ouderraad zich opnieuw buigen over een haalbaar activiteitenprogramma.


School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.