Iedere dag

een stapje hoger

Maak

kennis met

onze school

Namen en adressen

Adresgegevens van de school:     
De Sprenge-Vaassen
Boxhofstede 15
8171 KC  Vaassen
0578-571555

www.desprengevaassen.nl
desprenge-vaassen@stichtingproo.nl

Bevoegd gezag  

Het bestuur

Onze school maakt deel uit van Stichting Proo. Stichting Proo heeft 23 openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.  

De dagelijkse leiding van de school is in handen van (naam), directeur. (Hij/Zij) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de zorg voor de kinderen en is het eerste aanspreekpunt voor de ouders. De directeur voert overleg met de medezeggenschapsraad.  

Het bevoegd gezag is het College van Bestuur (CvB) van Stichting Aurora OnderwijsGroep. Stichting Proo, RSG Slingerbos I Levant en RSG N.O.-Veluwe hebben gekozen voor een duurzaam bestuurlijke samenwerking. De drie openbare schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs op de Veluwe werken vanaf 1 april 2019 samen in Stichting Aurora OnderwijsGroep. Hiermee wordt sterk ‘algemeen toegankelijk onderwijs’ aangeboden aan leerlingen van 4 t/m 18 jaar. De schoolbesturen zijn ondergebracht in de holdingstichting Aurora OnderwijsGroep, de drie afzonderlijke stichtingen blijven autonoom. 

Ter ondersteuning van het CvB en de scholen is een bestuurskantoor ingericht bestaande uit de afdelingen controlling, HR, ICT, facilitaire dienst en profilering. 

Stichting Aurora OnderwijsGroep heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht.  

Raad van Toezicht:

Mevrouw F.W. Hengeveld - voorzitter
De heer H.A. van der Velde - vice-voorzitter
Mevrouw A. van Aalsum-Jongen
De heer F.G.A.M.  Berntsen
De heer W.H. Ellenbroek
De heer E.L.M. de Bruijn
Mevrouw M. Horowitz 
De heer H.A. Jansen 

College van Bestuur:

Voorzitter:
Mevrouw H.A.(Inge) Vaatstra MSc

Leden:
De heer B.J.R. (Berend) Redder MES 

Klachtenregeling

Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht, bij voorkeur schriftelijk en ondertekend, melden bij Stichting Proo, Elspeterweg 22a, 8071 PA Nunspeet. tel. 0341-466370. 

N.B.: Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Adres Stichting Proo:  

Elspeterweg 22a
8071 PA Nunspeet 
Tel: 0341 466370  
Email: info@stichtingproo.nl   
Website: www.stichtingproo.nl 

GGD                                                   

Schoolarts: Dhr P. Dietzenbacher
Jeugdverpleegkundige: Mw. L. Den Hoed

School logopedie                             Mw. I. Stedehouder

                                                           Deventerstraat 43

                                                           Postbus 51    

                                                           7300 AB Apeldoorn

                                                           tel: (088) 443 30 00

Centrum voor Jeugd en Gezin       CJG

                                                           Korte Veenteweg 9a

                                                           www.cjgepe.nl

                                                           (0578) 72 00 00

Schoolmaatschappelijk Werk Epe Verian

                                                           Korte Veenteweg 9a

                                                           8161 PC Epe

                                                           tel: (0578) 67 78 99

Bureau Jeugdzorg Oost Veluwe    tel: (026) 578 61 30

Bureau Vertrouwensarts                Arnhem

                                                           tel: (026) 442 42 22

 

schoolcontactpersoon                    Sabrina van Herpen

(= intern vertrouwenspersoon)      s.vanherpen@stichtingproo.nl

 

Extern vertrouwenspersoon          Eva Meter

                                                           06-22954128

                                                           evameter@gmail.com                     

 

Inspecteur Basisonderwijs             Inspectie van het onderwijs

                                                           info@owinsp.nl

                                                           www.onderwijsinspectie.nl

                                                           Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Vertrouwensinspecteurs                0900-1113111

Klachtenmeldingen over

Seksuele intimidatie,

Seksueel misbruik,

Ernstig psychisch of fysiek geweld

Belangenvereniging

PO-raad                                             Postbus 85246, 3508 AE Utrecht

Varrolaan 60, 3584 BW Utrecht

Landelijke klachtencommissie       http://www.onderwijsgeschillen.nl

Postbus 85191

3508 AD Utrecht
Telefoon:030 - 280 95 90
Email:info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl

Gebouw "Woudstede", Zwarte Woud 23524 SJ Utrecht

SWV de Zeeluwe                              

Gelreweg 22
3843 AN Harderwijk
0341 740 007
info@zeeluwe.nl

Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe      

www.stichtingproo.nl/expertisecentrumhb
Betteke Wittenberg,
06 83905163.
b.wittenberg@stichtingproo.nl

Verwijsindex (VIR)http://www.rijksoverheid.nl 

Meldpunt kindermishandeling (AMK)                  www.amk-nederland.nl 

                                                                                  0900-1231230

 

Kindertelefoon                                                        0800-0432 

 

Ouderbijdrage                                                        
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd met een automatische incasso of kan worden overgemaakt naar NL53RABO 0307171620        

 

 

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.