Iedere dag

een stapje hoger

Maak

kennis met

onze school

Praktische zaken

ARBO

De school is net als ieder ander ‘bedrijf’ verplicht een plan op te stellen voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze verplichting staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Het gaat dan niet alleen om technische veiligheid, zoals eisen aan lokalen, verlichting, stoelen enz., maar ook om bescherming tegen pesten, bedreiging, seksuele intimidatie, geweld en discriminatie. Wij voeren regelmatig een Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit en zetten acties uit op eventuele verbeterpunten.

BSO

Enkele kinderen van de Sprenge-Vaassen gaan na schooltijd naar de buitenschoolse opvang (BSO).

Ouders melden zonder tussenkomst van De Sprenge-Vaassen hun kinderen aan bij de BSO-organisatie. De BSO-organisatie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kinderen, vervoer en opvang na schooltijd.

Gescheiden ouders

Voor het geven van gelijke informatie en efficiënt inzetten van de beschikbare tijd is het prettigst als gescheiden ouders samen naar de oudergesprekken komen. We snappen dat dit niet altijd mogelijk is. We zoeken dan graag mee naar een voor iedereen haalbare oplossing.

Geval van nood

Het ouderportaal van Parnassys staat (deels) open en ouders kunnen zelf hun NAW-gegevens aanpassen. Op die manier beschikken wij altijd over recente telefoonnummers, zodat er iemand te bereiken is bij bijvoorbeeld ziekte of een ongelukje.

Huiswerk

Vanaf de middenbouw krijgen de kinderen soms huiswerk mee. Het is heel fijn als ouders hen daarbij helpen.

Hoofdluis

Zoals op de meeste scholen, komt ook op De Sprenge-Vaassen af en toe hoofdluis voor. Door luizencontroles na iedere vakantie, proberen we te voorkomen dat dit ernstige vormen aanneemt. Een kind met hoofdluis gaat (om verdere besmetting te voorkomen) meteen naar huis om de behandeling te starten.

Individuele vrijstelling

Hoewel alle kinderen aan de, voor hen bestemde, activiteiten deelnemen, zijn er in de praktijk uitzonderingen. Soms kan de directeur een gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen.

Deze vrijstelling kan geschieden op grond van medische indicatie (bijv. tijdelijk niet deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs) of geloofsovertuiging (bijv. niet deelnemen aan vieringen). Uiteraard krijgen de vrijgestelde kinderen op dat moment andere activiteiten aangeboden.

Infectieziekten

Hopelijk blijven kinderen gezond. Mocht het onverhoopt toch zo zijn dat een kind een infectieziekte of aandoening heeft, dan volgen wij het infectieziektebeleid van de GGD.

Hierin staat bij welke ziekten wering wel en niet noodzakelijk is.

Graag de leerkracht op de hoogte stellen als er sprake is van een infectieziekte, zodat hij/zij alert kan zijn op symptomen bij andere kinderen.

Klachten

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden gelukkig meestal in onderling overleg bijgelegd. Als dat niet lukt, worden deze zaken met de leerkracht en/of andere directbetrokkenen besproken.

Ons streven is dat elke leerkracht kinderen en ouders altijd serieus neemt, goed luistert en naar de best mogelijke oplossing zoekt. Komen jullie niet tot een goede oplossing, stap dan naar de directie of de schoolcontactpersoon. De schoolcontactpersoon heeft als taak ervoor te zorgen dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.

Elke ouder of elk kind kan ook een direct beroep op de schoolcontactpersoon doen bij problemen of zaken die niet met de klassenleerkracht besproken kunnen worden. In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er moet worden gedaan of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Wanneer klachten niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan de bestuurder van Stichting Proo.

Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen.

Klachten met betrekking tot lichamelijke of seksuele intimidatie die zich binnen de school zouden voordoen mogen noch door leerkrachten, noch door directie worden afgehandeld. Wij zijn wettelijk verplicht, zodra wij een klacht krijgen die seksuele intimidatie ten opzichte van minderjarigen betreft of zelfs een redelijk vermoeden daarvan, het bevoegd gezag daarvan in kennis te stellen. Het bevoegd gezag op haar beurt moet aangifte doen. Mocht u dergelijke zaken in vertrouwen willen melden, dan verwijzen wij u naar de contactpersonen.

Kleding

Op onze school leven en werken we samen en is ontmoeting een belangrijk aspect. Als openbare school hebben wij respect voor verschillende achtergronden en levensovertuigingen. Daar hoort ook bij dat wij respect tonen en verwachten voor religieuze symbolen als het dragen van een kruisje of een hoofddoekje.

Visueel contact en het kunnen zien van emoties op gezichten zijn belangrijke aspecten van de communicatie en ontmoeting binnen de school en van groot belang voor het pedagogisch klimaat. Daarom is het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de school en op het schoolplein niet toegestaan.

Wij verwachten dat personeel, ouders en kinderen kleding dragen die voldoet aan de algemene Nederlandse fatsoensnormen. Voor personeel geldt dat zij daarin voor kinderen ook een voorbeeldfunctie vervullen. Om veiligheids- en gezondheidsredenen is tijdens de gymles het dragen van gymkleding verplicht, het dragen van sieraden verboden en het dragen van een hoofddoekje alleen toegestaan in de vorm van een elastische hoofddoek.

De kleuters hebben een gymtas op school met daarin gymkleding. Dit is niet verplicht.

Medisch handelen

Het kan voorkomen dat een kind onder schooltijd ziek wordt. We nemen dan contact op.

We krijgen ook verzoeken van ouders om medicatie te verstrekken. Hiervoor is een protocol aanwezig.

Ontruimingsplan

De Sprenge-Vaassen heeft een ontruimingsplan voor het geval zich brand of een andere calamiteit voordoet. Het ontruimingsplan oefenen wij iedere jaar met de hele school.

Op school zijn enkele leerkrachten getraind als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Overblijven

Alle kinderen blijven tussen de middag over (continurooster). Door samen te eten en samen te spelen leren kinderen ook in meer vrije situaties met elkaar om te gaan. Ze spelen na de lunch met alle groepen door elkaar en leren op die manier alle kinderen van De Sprenge-Vaassen kennen. Zo ontstaat er een hechte gemeenschap.

De kinderen eten gezamenlijk aan tafel met de leerkracht tot 12.15 uur in hun eigen klaslokaal. Zij nemen zelf eten en drinken mee. Hierna gaan zij naar buiten om te spelen onder toezicht van leerkrachten.

Rookvrije school

Er wordt op school of op het schoolplein niet gerookt.

Schooltijden en inloop

Om 8.20 uur mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 moet iedereen in de klas zijn en gaan de klassendeuren dicht. De kinderen die binnen zijn, gaan aan het werk.

Ouders worden verzocht bij de klassendeur afscheid te nemen van hun kinderen. Het is niet de bedoeling, dat ouders tussen 8.20 uur en 8.30 uur met hun kinderen mee de klas in gaan. Om 8.20 uur staat de leerkracht bij de deur en is er dan voor kinderen. Wil je de leerkracht spreken? Dan kun je hiervoor een afspraak maken. Na 14.30 uur kunnen ouders even met hun kind mee de klas in om samen wat werk te bekijken.

schooltijden

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

maandag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

dinsdag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

woensdag

08.30 – 12.15

08.30 – 12.15

donderdag

08.30 – 14.30

08.30 – 14.30

vrijdag

08.30 – 12.15

08.30 – 14.30

Toezicht

Tijdens de pauzes wordt er toezicht gehouden op het plein. Als de school uit is, begeleiden de kleuterleerkrachten hun groep mee naar buiten. Vanaf groep 3 neemt de leerkracht afscheid bij de klas en komen de kinderen zelf naar buiten. Kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan, worden meteen na schooltijd opgevangen door BSO-medewerkers.

Verlof

Elk kind valt, vanaf de dag dat het vijf jaar wordt onder de leerplichtwet. Dit betekent dat een kind naar school moet en niet meer zo maar thuisgehouden mag worden. Natuurlijk kan het voorkomen dat er een speciale reden is om vrij te vragen: het extra verlof.

Hierbij onderscheidt de leerplichtwet twee soorten “extra verlof”:

  • Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden;
  • verlof wegens godsdienstige overtuiging en/of godsdienstige feesten.

Hierbij kan gedacht worden aan omstandigheden die nauw samenhangen met de persoonlijke situatie van het kind, zoals sterfgevallen in de naaste familie, zware ziekte van ouders, het huwelijk van een gezinslid;

Er wordt in principe geen toestemming verleend voor extra vakantieverlof. Er zijn hiervoor alleen mogelijkheden wanneer de vakantie van de kostwinner buiten de schoolvakantie valt. Er is dan wel een officiële verklaring van de werkgever noodzakelijk. Dit verlof verlenen we niet voor de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het mag maar één keer per jaar aangevraagd worden en duurt maximaal 10 lesdagen.

De school werkt samen met de afdeling leerplicht van de gemeente Epe. De school is verplicht om daar al het ongeoorloofd verzuim te melden.

Verlof dient altijd vooraf bij de directeur aangevraagd te worden. Dat kan per mail onder vermelding van de naam en klas van het kind, de reden voor de verlofaanvraag en de datum en duur van het verlof. De directeur neemt een beslissing over de aanvraag en laat per mail weten of het verlof wordt toegekend.

Vermindering ouderbijdrage De Sprenge-Vaassen

Als onverhoopt enig moment het betalen van de ouderbijdrage een probleem is, kan aan de penningmeester een betalingsregeling gevraagd worden. De betaling kan dan in overleg op een ander moment of in meerdere termijnen plaatsvinden.

Indien het gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 120% van het sociaal minimum, kan er contact opgenomen worden met Stichting Leergeld.

De mogelijkheden voor vergoeding van kosten (ook voor bv. deelname aan een sportvereniging) worden dan bekeken.

Verzekeringen

Het bestuur van Proo heeft voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De kinderen zijn op school, tijdens de schoolreis, of onderweg van en naar school, verzekerd bij ongevallen. Ook is er een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid voor schade door leerkrachten of hulpouders is hiermee gedekt. Voor schade toegebracht door kinderen zijn de ouders aansprakelijk.

Ziekmelden

Is je kind ziek of kan het door een of andere omstandigheid niet op school komen, dan horen we dat graag voor 8.30 uur.
Dat door even naar school te bellen of een Parro te sturen naar de leerkracht of de directeur.

Zieke leerkracht

Als de leerkracht ziek is, dan wordt er een invaller geregeld. Invalleerkrachten staan ingeschreven bij stichting Proo.

Mocht er geen vervanger zijn, dan kijken we of opvang in andere groepen mogelijk is.

In het uiterste geval sturen wij kinderen naar huis.

Zindelijk

In een klas met kinderen is het voor een leerkracht ondoenlijk om regelmatig de klas uit te zijn om kinderen te verschonen. Wij verwachten dat kinderen, als ze op school komen, zindelijk zijn en zelf naar de wc kunnen. Nog niet zindelijk? Bespreek het met de leerkracht om hier een oplossing voor te zoeken.

Zonnebrand

De school heeft geen structurele aanpak om zonnebrand te voorkomen. Bij zonnig weer wordt aan ouders gevraagd om zonnebrandcrème aan de kinderen mee te geven, zodat de kinderen zich, voordat ze naar buiten gaan, zelf kunnen insmeren.

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.