Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Veiligheid

Relatie

Eigenaarschap

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

MR en OR

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijke raad binnen iedere school in Nederland, bedoeld om het overleg tussen de verschillende geledingen (in ons geval ouders en teamleden) en het bestuur op gang te brengen en te houden. De bevoegdheden van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Concreet heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheid bij belangrijke bestuursbeslissingen (zoals aanstelling van de directie) en op vaste momenten tijdens de reguliere planning door het schooljaar heen (bv. het vaststellen van de begroting). Bovendien kan de MR het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen op onderwerpen die de MR van belang acht.

De Sprenge-Vaassen, De Sprenge –Emst en Montessorischool Geerstraat vormen een school met drie locaties. In de praktijk zijn deze locaties zo verschillend, dat een gezamenlijke Mr niet praktisch was. De MR is dus opgesplitst in deelraden. Iedere locatie heeft een deelraad met een ouder en een leerkracht.

De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar, het is mogelijk dat zittende leden hun termijn met telkens drie jaar verlengen. Het aftreden van een MR-lid van de oudergeleding wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Geïnteresseerde ouders kunnen zich vervolgens aanmelden. Indien er meerdere kandidaten zijn, worden verkiezingen gehouden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen door elke ouder of teamlid worden bijgewoond

Heb je vragen of zorgen, dan kun je altijd bij een van de MR-leden terecht

Ouderraad

Wij vinden het van belang dat er op onze school nog meer gebeurt dan alleen goed onderwijs geven. Met hulp van ouders organiseren we daarom andere activiteiten.

Zo zijn er schoolreisjes, is er een schoolkamp voor groep acht, doen we mee met sportevenementen, voeren we een musical op met de kinderen van groep 8, zorgen we voor een goede bibliotheek, buitenspeeltoestellen, feesten en diverse uitstapjes. Die activiteiten vinden we als team van belang en we weten dat ook ouders en kinderen die activiteiten belangrijk vinden.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen kunnen profiteren van al deze 'extra's' hebben de ouders van de kinderen van De Sprenge-Vaassen de ouderraad opgericht.

De ouderraad vraagt aan ouders een bijdrage voor de eerdergenoemde activiteiten.

De ouderbijdrage is dus vrijwillig. Wij gaan er wel van uit dat ouders die kiezen voor De Sprenge-Vaassen, ook kiezen voor deze extra activiteiten en eraan willen bijdragen.

De hoogte van de ouderbijdrage is € 45,00 en wordt geïnd door de penningmeester.

School video

Sociale media

Wij communiceren met ouders (ook) met behulp van PARRO 

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.